Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanovy ATK Šlapanice, z. s.

Článek I

Základní ustanovení

1.      Název: ATK Šlapanice, z. s. (celým názvem Atletický a triatlonový klub Šlapanice, z. s., dále jen „klub“).

2.      Sídlo: Masarykovo nám. 1665/8, 664 51 Šlapanice.

3.      Klub je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4.      Klub je dobrovolným, politicky nezávislým sdružením výkonnostních a rekreačních atletů, triatlonistů a jeho dalších příznivců.

 

Článek II

Účel a hlavní činnost

1.      Účelem klubu je rozvoj atletiky a triatlonu ve městě Šlapanice.

2.      Hlavní činností klubu je

·         výchovně-vzdělávací proces atletů a triatlonistů se zaměřením na jejich uplatnění ve výkonnostním či vrcholovém sportu, především pak péče o jejich sportovní i morální růst s důrazem na věkové kategorie dětí a mládeže,

·         pořádání atletických a triatlonových závodů pro veřejnost, závodní i rekreační sportovce z různých klubů,

·         zajištění podmínek pro provozování atletiky a triatlonu ve městě Šlapanice, tj. zejména zajištění sportovišť nebo jiných prostorů a materiálního vybavení,

·         pořádání sportovních příměstských táborů a podobných akcí.

3.      Klub hájí zájmy svých členů ve prospěch atletiky a triatlonu, dbá o movitý i nemovitý majetek klubu.

 

Článek III

Organizační struktura

1.      Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. Koná se 1x za čtyři roky. Právo účasti s hlasem rozhodujícím na ní mají všichni členové starší 18 let. Členská schůze je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li přítomna alespoň čtvrtina členů s hlasem rozhodujícím. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

 2.      Členská schůze zejména

·         rozhoduje o vzniku a zániku klubu,

·         rozhoduje o členství klubu v jiných organizacích, stejně jako o vystoupení klubu z nich,

·         rozhoduje o koupi, prodeji či převodu nemovitého majetku,

·         má právo vyloučit členy v případě, že jejich činnost je v rozporu se stanovami či zákonem,

·         bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období,

·         schvaluje stanovy klubu, případně jejich změny a doplňky,

·         volí, případně odvolává předsedu  klubu a na základě jeho návrhu schvaluje složení výboru klubu,

·         volí, případně odvolává  místopředsedu klubu,

·         stanovuje hlavní směry sportovní i ekonomické činnosti klubu,

·         rozhoduje o všech dalších otázkách, které si k rozhodování vyhradí.

3.      Řádnou členskou schůzi svolává předseda klubu v termínu daném stanovami. Má právo svolat i v mezidobí mimořádnou členskou schůzi, která má tytéž pravomoci. Je povinen tak učinit, pokud o to požádá písemně alespoň třetina členů klubu starších 18 let nebo pokud se vzdává své funkce. Mimořádná členská schůze se kromě toho koná i tehdy, pokud o to požádá příležitostná revizní skupina ve smyslu bodu 7, článku III těchto stanov. Takovou členskou schůzi je kromě předsedy oprávněn svolat i výbor klubu.

4.      Činnost mezi členskými schůzemi řídí výbor klubu v čele s předsedou. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 4 let. Současně předkládá členské schůzi ke schválení návrh na složení výboru. Výbor má 3 členy starších 18 let a schází se podle potřeby. Výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů; rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. Výbor má právo sám schvalovat změny ve svém složení, pokud nepřesáhnou od okamžiku volby 50% jeho členů. K odvolání člena výboru z funkce je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech jeho členů.

5.      Výbor klubu zejména

·         schvaluje rozpočet klubu na každý kalendářní rok v duchu zásad ekonomické činnosti klubu stanovených členskou schůzí,

·         vydává předpisy operativního charakteru (platební řád členských příspěvků atd.),

·         rozhoduje o přijetí zaměstnanců do pracovně právního vztahu ke klubu, případně o jejich výpovědi; je přímo nadřízen členům aparátu,

·         podává závazný výklad stanov klubu,

·         rozhoduje o využití finančních prostředků získaných nad úroveň schváleného rozpočtu,

·         rozhoduje o přijetí člena do klubu,

·         rozhoduje o všech dalších otázkách, které si k rozhodování vyhradí, pokud ovšem nespadají do kompetence členské schůze.

6.      Činnost klubu mezi zasedáními výboru zabezpečuje předseda. Předseda je statutárním zástupcem klubu a jedná jménem klubu ve styku s orgány státní správy či institucemi, pokud tímto jednáním nepověří jiného člena výboru. V případě, že předseda klubu nebude schopen vykonávat svoji činnost za zdravotních či jiných důvodů nebo pokud ze své funkce odstoupí či bude odvolán, vykonává jeho činnost v rozsahu jeho práv až do doby volby nového předsedy klubu místopředseda klubu.

7.      Ke kontrole ekonomických či právních operací prováděných v rámci činnosti klubu, stejně jako k posouzení dodržování stanov či dalších předpisů klubu může být ustavena příležitostná revizní skupina. Tuto skupinu zřizuje výbor buď z vlastního podnětu, nebo na základě písemné žádosti minimálně čtvrtiny členů starších 18 let, a to vždy jen ke konkrétní kontrole přesně specifikovaného problému v činnosti klubu. Skupina je tříčlenná, její členové musí být starší 18 let a pouze jeden z nich může být současně členem výboru. Tato osoba nesmí být vedoucím revizní skupiny. Revizní skupina předává výsledek svého zjištění písemně výboru klubu. V tomto materiálu má právo požádat o svolání mimořádné členské schůze, kterou jsou následně předseda či výbor klubu povinni svolat. Předáním písemné zprávy příležitostná revizní skupina zaniká.

8.      Pro výkon administrativních, provozních, finančních či sportovních záležitostí je klub oprávněn vytvořit aparát v nezbytně nutném rozsahu. Aparát je podřízen výboru klubu, který rozhoduje rovněž o přijetí jednotlivých zaměstnanců do pracovně právního vztahu ke klubu, případně o jejich výpovědi. K týmž účelům může klub uzavírat smlouvy s majiteli živnostenských oprávnění. 

 

Článek IV

Členství

1.      Členství v klubu je individuální. Členem klubu se každý nový zájemce stává okamžikem odevzdání členské přihlášky a zaplacení prvního členského příspěvku.  Členství zaniká úmrtím nebo vystoupením člena, vyřazením z důvodu neplacení členských příspěvků, případně jeho vyloučením na členské schůzi.

2.      Základní povinností člena klubu jsou

·         plnit veškerá ustanovení stanov, případně dalších předpisů klubu,

·         iniciativně se podílet na činnosti klubu v duchu jeho poslání, řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech klubu,

·         šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který je v užívání nebo vlastnictví klubu,

·         dbát o dobré jméno klubu,

·         respektovat demokratickou morálku a vzájemnou úctu uvnitř i vně klubu; udržovat korektní vztahy s členy sportovních klubů ve Šlapanicích, stejně jako s členy dalších organizací či občany,

·         řádně a včas platit stanovené členské příspěvky,

·         splnit brigádnickou povinnost, stanoví-li tak výbor klubu.

3.      Základní práva člena klubu jsou

·         zúčastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovní i společenské činnosti v rámci klubu,

·         uplatňovat vlastní názory, návrhy i kritiku k členům či orgánům klubu, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich odpovědi či patřičná vysvětlení,

·         zúčastnit se v případě vlastní žádosti jednání orgánů klubu,

·         po dovršení 18 let věku volit a být volen do všech orgánů klubu.

4.      Evidence členů je vedena ve formě abecedního a chronologického seznamu, zahrnujícího příjmení, jméno, bydliště, datum narození, rodné číslo, datum vstupu do klubu, případně kontakt na zákonného zástupce.

5.      Klub prostřednictvím svého výboru může libovolným způsobem zvýhodnit mládež nebo výjimečně prospěšné členy.

 

Článek V

Majetek a hospodaření

1.      Majetek klubu tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

2.      Zdrojem majetku jsou především

·         příjmy z vlastní sportovní činnosti,

·         členské příspěvky,

·         příjmy z činnosti hospodářských zařízení klubu,

·         dotace tělovýchovných, městských či jiných územních orgánů,

·         dary,

·         zisky z propagace, reklam a inzercí,

·         jiné příjmy.

3.      Hlavní směry ekonomické činnosti klubu stanovuje členská schůze. Hospodaření se pak řídí rozpočtem schváleným ve smyslu těchto zásad výborem klubu, který rozhoduje též o využití finančních prostředků získaných nad úroveň rozpočtu.

4.      Klub vede účetnictví dle obecně platných předpisů a směrnic.

 

Článek VI

Závěrečná ustanovení

1.      Závazný výklad stanov klubu podává výbor.

2.      Klub může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

3.      Stanovy byly schváleny členskou schůzí klubu dne 2. 9. 2018. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

Šlapanice, 2. 9. 2018

TOPlist